طراحی کابینت آشپزخانه

تاریخ اجراء : اردیبهشت ۱۳۹۶
محل اجراء : تهران، کاشانک
برآورد پروژه : ۳ میلیون تومان
نوع خدمات : طراحی کابینت آشپزخانه

 

موارد انجام شده به شرح زیر میباشد

طراحی آشپزخانه و مصنوعات چوبی پولیشی